นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Business Administration (Finance)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 2
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2556
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2563 – 2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564
กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2557 – 2564
กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2554 – 2564
กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2561 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท เอสบีวาย ไบโอแมส จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
2556 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 – 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
2561 - 2562
กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company
2561 - 2562
กรรมการ TTC Energy Development Investment Joint Stock Company
2561 - 2562
กรรมการ TTC Green Energy Investment Joint Stock Company
2560 - 2562
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560
กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอจี โคราช จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พาว แอสโซซิเอต จำกัด