นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Science (Engineering Management)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7
  • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560
  • ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2561 - 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2551 - 2563
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2554 – 2560
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2551 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2551 – 2560
รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 - 2559
ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 - 2559
ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 - 2559
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
2547 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2547 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2545 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2545 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2540 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2539 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2539 - 2558
ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปัจจุบัน
Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562):
- ของตนเอง ร้อยละ 35.438
- ของคู่สมรส ร้อยละ 0.192
- ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มี –
- ของนิติบุคคลที่ตนเองถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ร้อยละ 37.323