หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม โดยบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ WORLD: Waste management (การบริหารจัดการของเสียและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก), Operational eco-efficiency (การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร), Resource management (การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ),
Local impact (การเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนและการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน), และ Development & conservation (โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดูแลสิ่งแวดล้อม)

ในการนี้ GULF มีการจัดทำกรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันได้แก่ Green Bond Principles (GBP) ฉบับปี 2021 ของ International Capital Markets Association (ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) ฉบับปี 2018 ของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ Green Loan Principles (GLP) ฉบับปี 2021 ของ Loan Market Association (LMA) / Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) โดยมีผู้ชำนาญการอิสระให้ความเห็นว่ากรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ GULF จะจัดให้มีการทบทวนกรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และเปิดเผยเพิ่มเติมตามความจำเป็นหากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดอย่างมีนัยสำคัญในหน้าเว็บไซต์นี้ รวมทั้งมีการรายงานการจัดสรรเงินสุทธิที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Allocation Report) 
เป็นรายปีจนกว่าเงินสุทธิที่ GULF ได้รับจากการออกตราสารทางการเงินจะได้รับการจัดสรรครบถ้วน