ความยั่งยืนที่กัลฟ์

กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกัลฟ์สร้างขึ้นบนหลักสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม) และความยั่งยืนองค์กร (สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล) โดยพันธสัญญาดังกล่าวนั้นดำเนินการภายใต้กรอบของการกำกับดูแลที่ดี การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยั่งยืนและความยั่งยืนด้านพลังงาน ทั้งนี้ หลักสำคัญของกรอบดังกล่าวคือ “กัลฟ์รักษ์โลก หรือ GULF HELPS the WORLD” ซึ่งช่วยให้ระลึกเสมอว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม และช่วยสื่อถึงประเด็นสำคัญขององค์กรในทุกมิติของความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบแนวทางในการประพฤติและการตัดสินใจของบริษัทฯ ดังนั้น กิจกรรมและการปฏิบัติงานทั้งหมดของกัลฟ์จะดำเนินการภายใต้ขอบเขตของระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
GULF
วงกลมแรกสื่อถึงมิติธุรกิจหรือเศรษฐกิจ กัลฟ์มีประวัติความสำเร็จด้านการพัฒนาโครงการ การดำเนินการและการบริหารจัดการธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
HELPS
วงกลมที่สองสื่อถึงมิติสังคม โดยกัลฟ์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้คนมาตลอด และเล็งเห็นถึงบทบาทที่เราสามารถมีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
อ่านเพิ่มเติม
The WORLD
วงกลมที่สามสื่อถึงมิติสิ่งแวดล้อม หากไม่มีโลกใบนี้ก็จะไม่มีกัลฟ์ ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เพื่อทำให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
GULF and the UN SDGs
กัลฟ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากแค่ภายในองค์กร และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามที่ระบุไว้ทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม
CSR
กัลฟ์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างของบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเรายึดถือหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเสมอมา
อ่านเพิ่มเติม
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“GULF” ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
อ่านเพิ่มเติม