การกำกับดูแลกิจการ
ในระยะเวลาตลอด 2 ทศวรรษและกว่า 24 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง กัลฟ์ได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Conventional power generation) มาโดยตลอด จากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเราที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันกัลฟ์จึงเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ซึ่งทั้งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและเริ่มดำเนินการแล้ว อีกทั้งพวกเราได้ขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ อาทิ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป รวมถึงธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ก๊าซ และ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะสะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก กัลฟ์ได้จัดทำโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการด้วยระบบระดับขั้นเดียวที่ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหารขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลกิจการในทุกแง่มุมทั้งในเรื่องการบริหารและดำเนินงาน อีกทั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะผู้บริหารมีหน้าที่ในการสนับสุนคณะกรรมการในการบริหาร โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่มากถึง 40% และสัดส่วนของกรรมการย่อยในคณะกรรมการอยู่ที่ 25-40%

ตั้งแต่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กัลฟ์ได้แสดงถึงการกำกับกิจการที่ดีผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กลต ได้ตั้งไว้ตลอดมา รวมถึงมีการรายงานความเคลื่อนไหวของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
G
Governance