สังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกัลฟ์หมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท พวกเรามีความพยายามที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนในสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปกป้องความเป็นอยู่ของบุคคลากรของเราซึ่งได้แก่ ครอบครัวกัลฟ์ ชุมชนกัลฟ์ และสังคมกัลฟ์ ให้ดียิ่งขึ้นไป ภายใต้กรอบความยั่งยืน พวกเราใช้ตัวย่อ HELPS เพื่อแสดงถึงความสำคัญสำหรับมิติสังคมในหัวข้อดังต่อไปนี้
H
สิทธิมนุษยชน
พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานอันสำคัญของสังคม กัลฟ์จึงมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมและการดำเนินการต่างๆ นั้นส่งเสริมถึงสิทธิดังกล่าว อีกทั้งเราไม่เพียงแต่สนับสนุนการไม่แบ่งแยกตามเชื้อชาติ ความเท่าเทียมกันของเพศ การปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในหากแต่รวมถึงทุกคนด้วย
E
บุคลากร
บุคลากรคือหัวใจของบริษัท กัลฟ์จึงให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการต่างๆ นั้นสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น บุคลากรจะทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีความสุข รวมถึงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านวิชาชีพ
L
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
กัลฟ์ให้ความสำคัญสูงสุดแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในทุกหนแห่งที่กัลฟ์ได้ดำเนินกิจการ โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการและหาวิธีการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วม
P
กิจกรรมเพื่อสังคม
พวกเราตระหนักและเล็งเห็นว่าถึงศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกของบริษัทในวงกว้างผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อสังคมส่วนรวม ในทุกปี กัลฟ์ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับผลกระทบ ซึ่งเน้นไปยังด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านการแพทย์ ผลิตภาพ กิจกรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การอบรมให้ความรู้และการเรียนรู้
S
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กัลฟ์เข้าใจว่าความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการสนับสนุน ดังนั้น พวกเราจึงพยายามที่จะเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนผ่านการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งกับทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจ นักลงทุน สมาคม ผู้จัดหา ที่ปรึกษา นักวิจัย และอื่นๆ อีกมากมาย
S
Social