การดูแลสิ่งแวดล้อม
กัลฟ์ตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงไว้สำหรับคนในสังคมปัจจุบันและอนาคต พวกเรายึดมั่นที่จะดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของประเทศและมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้นต่อความกังวลที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เราไปไปดำเนินธุรกิจ จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่แค่เพียงทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงลบจากการดำเนินงานอย่างน้อยที่สุด แต่รวมไปถึงการมีส่วนช่วยเหลือในทางบวกต่อโลก พวกเรามีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental and Social Management System: ESMS) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
W
การจัดการของเสีย
กัลฟ์ดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของเราจะไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบและติดตามผลที่เกิดจากทุกโครงการซึ่งประกอบไปด้วย ของเสียจากชุมชนและการดำเนินธุรกิจ มลพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และน้ำเสีย
O
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความมุ่งมั่นในเรื่องกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบ กัลฟ์จึงให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงงานวิจัยและโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายตามกำหนด ทั้งนี้มาตรการที่กล่าวมาถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสิ่งแวดล้อม
R
การบริหารจัดการทรัพยากร
กัลฟ์ตระหนักว่าเราจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสูงสุด เพื่อมั่นใจว่าทรัพยากร (เช่น ดิน น้ำ และก๊าซธรรมชาติ) ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
L
ผลกระทบต่อชุมชน
กัลฟ์เข้าใจถึงการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน และยิ่งไปกว่านั้นในทุกพื้นที่ที่เข้าปฏิบัติการเราถือตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นกัลฟ์จึงให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ระบบนิเวศชุมชน ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแต่รวมถึงประโยชน์ที่เราสามารถสร้างให้แก่ชุมชนได้
D
การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของกัลฟ์ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เพียงการดำเนินธุรกิจ แต่รวมไปถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อโลก ดังนั้นเราจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
E
Environmental