Gulf Energy Development Public Company Limited | พลังงานสะอาด

การสนับสนุนพลังงานสะอาดและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

กัลฟ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากแค่ภายในองค์กร และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามที่ระบุไว้ทั้งหมด พวกเรามุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางสังคมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและโครงการเพื่อการกุศล โดยสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้ #1 (ขจัดความยากจน), #2 (ขจัดความหิวโหย), #3 (สุขภาพ), #4 (การศึกษาที่เท่าเทียม), #5 (ความเท่าเทียมทางเพศ), #10 (ลดความเหลื่อมล้ำ), #11 (ชุมชนยั่งยืน) and #17 (ความร่วมมือ) ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งพวกเรายังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้เราเน้นย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นย้ำความสำคัญกับเป้าหมายต่อไปนี้

การพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐาน


ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งพวกเรายังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้เราเน้นย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นย้ำความสำคัญกับเป้าหมายต่อไปนี้

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้


กัลฟ์เข้าใจถึงความสำคัญของพลังงานที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโต จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานสะอาดที่เข้าถึงและเชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน หากแต่สนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เช่น โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเกิดใหม่และการขยายตลาด หรือ โครงการพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพื่อสนับสนุนแนวคิดการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์

พลังงานสะอาด คืออะไร?


พลังงานสะอาด คือ พลังงานที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้ซ้ำๆ อย่างไม่จำกัด และพลังงานสะอาดไม่ส่งผลกระทบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ที่อาจเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาดจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิม ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ พลังงานสะอาดจึงถือเป็นแหล่งพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก

พลังงานสะอาด มีอะไรบ้าง?


  • พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่จำนวนมหาศาล เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่จะทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนิยมใช้ตั้งแต่ครัวเรือนขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบโซล่าฟาร์ม หรือโรงผลิตไฟฟ้า
  • พลังงานลม ถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป และยังถือเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ด้วยการใช้กังหันลมโดยมีการเปลี่ยนพลังงานจลล์เป็นพลังงานกลเพื่อใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มักจะมีการติดตั้งกังหันลมบริเวณชายฝั่งทะเล เนินเขา ภูเขา ซึ่งจะมีกระแสลมที่แรงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
  • พลังงานน้ำ เป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่มีจำนวนมหาศาล และถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำตก พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง เพื่อให้น้ำเป็นตัวทำให้กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน จนได้เป็นพลังงานไฟฟ้า
  • พลังงานใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ ที่เกิดจากความร้อนใต้ผิวโลก และมีการนำพลังงานจากไอน้ำและแรงดันใต้ชั้นหิน ไปขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานใต้พิภพจะอยู่ในรูปแบบของไอน้ำร้อน บ่อน้ำพุร้อน
  • พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากการแปรรูปเศษกากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด ฟางข้าว รวมถึงมูลสัตว์จากภาคปศุสัตว์ นำมาแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการเผา การหมัก การผลิตก๊าซ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า พลังงานชีวมวลยังถูกใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน


กัลฟ์มุ่งทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ ด้วยโครงการสนับสนุนการเกษตรท้องถิ่นและธุรกิจท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงโครงการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งปันความรู้ในระดับกว้าง อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิแรงงานในทุกพื้นที่ที่เข้าปฏิการจนถึงดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการสร้างงานอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
กัลฟ์เลือกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาคด้วยโครงการพัฒนาด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยในทุกโครงการโดยยึดถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของกัลฟ์ นอกเหนือจากนี้เรายังส่งเสริมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพภายในไปจนถึงการร่วมมือกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
กัลฟ์ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติ จากนโยบายไม่ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน ซึ่งกัลฟ์ยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทั้งชุมชน นักกฎหมายและตัวแทนของรัฐเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันไปจนถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กัลฟ์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพลังงาน จากความมุ่งมั่นในเรื่องความดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามีนโยบายไม่ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินและมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงนหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานน้ำในแต่ละโครงการ อีกทั้งเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุก ๆ โครงการเพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของเราจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้นำโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วทุกโรงไปขึ้นทะเบียนในโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

พลังงานสะอาด ถือเป็นพลังงานสำคัญที่จะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน แทนการใช้พลังงานหรือทรัพยากรที่อาจใช้แล้วหมดไปได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดสาเหตุและบรรเทาการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และการดำรงชีวิตในระยะยาวได้ โดยพลังงานสะอาด ถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน