การสนับสนุนพลังงานสะอาดและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

กัลฟ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากแค่ภายในองค์กร และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามที่ระบุไว้ทั้งหมด พวกเรามุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางสังคม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและโครงการเพื่อการกุศล โดยสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังต่อ ไปนี้

 • #1 (ขจัดความยากจน)

 • #2 (ขจัดความหิวโหย)

 • #3 (สุขภาพ)

 • #4 (การศึกษาที่เท่าเทียม)

 • #5 (ความเท่าเทียมทางเพศ)

 • #10 (ลดความเหลื่อมล้ำ )

 • #11 (ชุมชนยั่งยืน)

 • and #17 (ความร่วมมือ)

การพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐาน

ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งพวกเรายังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้เราเน้นย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นย้ำความสำคัญกับเป้าหมายต่อไปนี้

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

กัลฟ์เข้าใจถึงความสำคัญของพลังงานที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโต จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานสะอาดที่ เข้าถึงและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน หากแต่สนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เช่น โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่ เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเกิดใหม่และการขยายตลาด หรือ โครงการพลังงานทดแทน ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพื่อสนับสนุนแนวคิดการใช้พลังงานที่ไม่ทำ ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์

พลังงานสะอาดคืออะไร?

พลังงานสะอาด คือ พลังงานที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้ซ้ำ ๆ อย่างไม่จำ กัด และ พลังงานสะอาดไม่ส่งผลกระทบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ที่อาจ เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาดจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่นำ มาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิม ๆ ที่มี อยู่อย่างจำ กัดได้ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก

พลังงานสะอาดมีอะไรบ้าง?

 • พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่จำ นวนมหาศาล เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถใช้ผลิตกระแส ไฟฟ้าได้ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่จะทำ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนิยมใช้ ตั้งแต่ครัวเรือนขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบโซล่าฟาร์ม หรือโรงผลิตไฟฟ้า

 • พลังงานลม ถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป และยังถือเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าได้ด้วยการใช้กังหันลมโดยมีการเปลี่ยนพลังงานจลล์เป็นพลังงานกลเพื่อใช้หมุนเครื่องกำ เนิด ไฟฟ้า มักจะมีการติดตั้งกังหันลมบริเวณชายฝั่งทะเล เนินเขา ภูเขา ซึ่งจะมีกระแสลมที่แรงพอในการผลิต กระแสไฟฟ้าได้

 • พลังงานน้ำ เป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่มีจำ นวนมหาศาล และถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการ ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ ตก พลังงาน คลื่น พลังงานน้ำ ขึ้นน้ำ ลง เพื่อให้น้ำ เป็นตัวทำ ให้กังหันน้ำ และเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าทำ งาน จนได้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า

 • พลังงานใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ผิวโลก และมีการนำ พลังงานจากไอน้ำ และแรงดันใต้ชั้นหิน ไปขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานใต้ พิภพจะอยู่ในรูปแบบของไอน้ำ ร้อน บ่อน้ำ พุร้อน

 • พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากการแปรรูปเศษกากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด ฟางข้าว รวมถึงมูลสัตว์จากภาคปศุสัตว์นำ มาแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการเผา การ หมัก การผลิตก๊าซ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า พลังงานชีวมวลยังถูกใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

กัลฟ์มุ่งทำ งานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติด้วยโครงการ สนับสนุนการเกษตรท้องถิ่นและธุรกิจท้องถิ่นอื่น ๆ รวมถึงโครงการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งปันความรู้ในระดับกว้าง อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิแรงงานในทุกพื้นที่ที่เข้าปฏิการจนถึงดำ เนินงานเพื่อส่งเสริมการสร้างงานอย่างยั่งยืนควบคู่ ไปกับการขยายธุรกิจ

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

กัลฟ์เลือกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในระดับชุมชน ประเทศ และภูมิภาค ด้วยโครงการพัฒนาด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทันสมัยในทุกโครงการ โดยยึดถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของกัลฟ์นอกเหนือจากนี้เรายังส่งเสริมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพภายในไปจนถึงการร่วมมือกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

กัลฟ์ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติจาก นโยบายไม่ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน ซึ่งกัลฟ์ยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด รวมไปถึงทำ งานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทั้งชุมชน นักกฎหมาย และตัวแทนของรัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวน จัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันไปจนถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กัลฟ์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำ ลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมพลังงาน จากความมุ่งมั่นในเรื่องความดำ เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามีนโยบายไม่ลงทุนในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับถ่านหินและมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ลม และพลังงานน้ำ ในแต่ละโครงการ อีกทั้งเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุก ๆ โครงการเพื่อทำ ให้ มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของเราจะดำ เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้นำ โรงไฟฟ้าที่เปิดดำ เนินการแล้วทุกโรงไปขึ้น ทะเบียนในโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

พลังงานสะอาด ถือเป็นพลังงานสำคัญที่จะถูกนำ มาใช้เป็นพลังงานทดแทน แทนการใช้พลังงานหรือทรัพยากรที่อาจใช้ แล้วหมดไปได้อย่างดีอีกทั้งยังช่วยลดสาเหตุและบรรเทาการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างภาวะเรือนกระจกหรือ ภาวะโลกร้อน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และการดำ รงชีวิตในระยะยาวได้โดยพลังงานสะอาดถือเป็นแหล่ง พลังงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน